HEDEGAARD 3AEG 1 WEB

Säkerhet, kvalitet och spårbarhet


Konsumenterna får aldrig tvivla på våra produkters kvalitet och säkerhet. Det är vårt ansvar att råvaror och produktionsprocesser resulterar i en hög och enhetlig kvalitet.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och övriga samarbetspartners genom en öppen och ärlig dialog. Vi kräver mycket av våra medarbetare, bland annat utbildning och kompetensutveckling.

Vårt kvalitetssystem anpassas och utvecklas kontinuerligt efter kundernas behov och våra egna visioner.

För Svenska Lantägg är det avgörande att kvalitet och säkerhet är på topp igenom hela värdekedjan — från det att kycklingen föds tills den färdiga produkten finns i kyldisken. 

Omsorgsprogram
Utöver Svenska Äggs omsorgsprogram har Svenska Lantägg byggt upp ett eget kvalitetssystem för äggproducenter utifrån HACCP-principerna. Kvalitetssystemet säkerställer produktionen av ägg med avseende på bland annat kvalitet, livsmedelssäkerhet, produktionsförhållanden och djurvälfärd.

Ägg i särklass
I Sverige har vi nolltolerans för salmonella i alla livsmedel. Under flera decennier har vi jobbat förebyggande mot salmonella, och sedan flera år tillbaka anses svenska ägg vara fria från salmonella. Svenska Lantägg följer löpande upp resultat från äggproducenternas salmonellakontroller.

Spårbarhet
På varje ägg finns en kod som anger produktionssystem, ursprungsland och producent.

Hitta din producent

Kvalitetsarbete från jord till bord


Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet
Äggproduktion i kommersiell skala omges av stränga krav på djurvälfärd, hygien och livsmedelssäkerhet. Hela produktionsprocessen kontrolleras från råmaterial, avel och hygien i stallar till kvalitet och hygien i packeri och produktion. 

Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet är hörnstenarna i vår verksamhet. Vårt kvalitetsprogram baseras på HACCP-principerna, som identifierar risker. Vi har byggt upp ett styrsystem med förebyggande åtgärder för att kunna hantera alla riskfaktorer så att de inte utgör någon fara för slutanvändaren. Om vi inte kan undvika en riskfaktor ser vi till att ta kontroll över den.

Äggens och äggprodukternas kvalitet säkerställs genom en rad mikrobiologiska och funktionella tester. Testerna genomförs på Svenska Lantäggs laboratorium i Skara som arbetar enligt den internationella ISO-standarden 17025:2005

Tvättning av ägg med den senaste tekniken
I Sverige är det tillåtet att tvätta ägg enligt godkända metoder. LANTÄGG använder sig av den senaste tekniken inom tvättning av ägg. Idag besitter vi många års erfarenhet och unik kunskap om korrekt hygienbehandling av ägg.

Tvättmetoden rengör och avlägsnar mer än 99 % av de mikroorganismer som kan finnas på äggskalet. Föroreningen är osynlig i normalt ljus, men synlig i UV-ljus. Svenska Lantägg tvättar varje dag mer än 1,5 miljoner ägg.

Svenska Lantäggs anläggningar är certifierade enligt BRC Global Standard for food safety, ISO 14001 och KRAV.